„Международен колеж“ активно участва в изпълнението на редица проекти с национално и европейско финансиране.

Основните области, в които организацията разработва проекти са:

  • Развитие на образованието, ученето през целия живот и валидирането на неформалното и самостоятелно учене за възрастни
  • Професионално обучение в сферата на кулинарията, туризма, информационните технологии, финанси, предприемачество, чуждоезиково обучение и др.
  • Повишаване на дигиталната интеграция в обучение, преподаване и работа с младежи
  • Управление на човешките ресурси и повишаване качеството на човешкия капитал
  • Работа с хора в неравностойно социално положение чрез осигуряване на равен достъп до образователните услуги