Sustainability skills for HORECA / Aim2Sustain (Умения за постигане на устойчивост в HoRoCa сектора)

Номер на проекта. 2022-1-LT01-KA220-VET-000085675

Съ-финансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз: ERASMUS+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training project.

Контекст на проекта: Интересът към създаване на устойчивост и грижата за околната среда сред представители на заинтересованите страни в ХОРЕКА сектора (инвеститори, собственици и клиенти) значително нараства. Устойчивостта е процес, който изисква инициативи и разбиране за това как HORECA секторът може да стане по-устойчив, не само екологично, но и социално и икономически. Да станеш по-устойчив означава не само да организираш бизнес операциите по по-ефикасен и ефективен начин, но и да останеш актуален конкурентно способен на фона на непрекъснато развиващия се пазар, както и да отговориш на неговите настоящите и бъдещи изисквания. Декларацията от Оснабрюк 2020 (ЕО) определя устойчивостта като едно от предизвикателствата, които трябва да бъдат заложени в програмите за професионално образование и обучение, и признава значението на образованието за постигане на устойчивост. Проучванията показват, че устойчивостта не би могла да бъде обособена като отделна учебна дисциплина – тя следва да бъде вградена във всички съответни области на обучение; следователно обучението, насочено към придобиване на умения за постигане на устойчивост трябва да бъде интердисциплинарно включено като приоритет във всички области на учебната програма.

Основната цел на проекта е да насърчи интегрирането на темата за постигане на устойчивост в HORECA сектора в образователните програми в сферата на ПОО, допринасяйки за цялостна стратегия за устойчивост на сектора.

Специфични цели:

1. Идентифициране на областите на действие за постигане на устойчивост и изискванията и критериите за умения в HORECA сектора
2. Създаване на подходящо съдържание за преподаване/учене по теми за устойчивост в съответствие с изискванията на HORECA сектора
3. Изградете капацитета на учителите по ПОО да преподават умения за постигане на устойчивост в професионалния живот.
4. Разширяване разбирането на учениците за изграждане на устойчива култура на работа в HORECA сектора
5. Осигуряване на връзка между ПОО и търсенето на пазара на труда.

Очаквани резултати от проекта:
1. Насоки за устойчивостта като компетенция в HORECA.
2. Онлайн обучително пространство Aim2Sustain предлагащо отворени образователни ресурси (OER), с чиято помощ представителите на целевите групи могат да научат повече за развитието на умения за устойчивост в HORECA сектора. Всички материали ще бъдат достъпни на езиците на консорциума по проекта: български, холандски, гръцки, литовски, полски, португалски и испански, както и английски.
3. Транснационална конференция за разпространение.

Преките целеви групи на проекта включват:
1. Доставчици на ПОО, обучители в сферата на ПОО, учащи, стажанти в HORECA сектора в цяла Европа.
2. Служители в HORECA сектора.
3. Асоциации, мрежи, социални партньори, предприятия, работещи в HORECA сектора.
Непреките целеви групи включва други образователни институции, например средни училища, висши учебни заведения.

Партньори:

Обратно към проекти