На онлайн среща, проведена днес, обсъдихме с партньорите напредъка в разработването на резултатите.

Сега, след като учебната програма е структурирана и единиците са определени, се фокусираме върху разработването на учебните материали.

Очакваме те да бъдат съвместими с платформата за електронно обучение и да служат като база и насоки за обучаемите при протичането на виртуалните практически курсове.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.