VET@HOME – Пилотиране на виртуални практически обучения за професионално образование и обучение в областта на кулинарните изкуства

Договор № 2020-1-BG01-KA226-VET-095185

Финансиран от: Програма “Еразъм+”,

Ключово действие: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Период на изпълнение: 1 март 2021 – 31 октомври 2023 г.

Уебсат: https://bg.vet-at-home.eu/

Общата цел на VET@HOME е да засили способността на институциите за ПОО да предоставят висококачествено, приобщаващо дигитално образование и обучение в областта на кулинарните изкуства, адаптирано към стандартите за работа в хранително-вкусовата промишленост след COVID19.

VET@HOME е международен проект, финансиран от програма Еразъм+, предназначен да създаде и пилотира модел на учебна програма, базирана на учебни единици (модули), за провеждане на виртуални курсове за практическо професионално образование и обучение (ПОО) по професията „Готвач“. Основната му цел е насочена към разработване на инструментариум, който да позволява непрекъснато предоставяне на практическо професионално образование и обучение, дори и при екстремни обстоятелства като тези, причинени от пандемията.

Проектът въвежда нов подход за организиране на практическо обучение, водещо до придобиване на квалификация, което е адаптирано за дистанционна и смесена форма на провеждане, чрез използването на алтернативни средства и среда за обучение, и в съответствие с променените обстоятелства в сектора на производство и предлагане на храни и напитки в ЕС.

Партньори по проекта:

Международен колеж ООД, България

https://mk-edu.eu/

PROANDI CONSULTORES ASSOCIADOS LDA (PROANDI), Португалия

https://www.proandi.pt/

FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO, SL (FASE), Испания

https://www.fase.net/

ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (CDI), Република Северна Македония

https://cdi.mk/

Национална агенция за професионално образование и обучение (ASOO), Хървания

https://www.asoo.hr/

Линтик ЕООД, Бългрия

https://leantick.com/

Специфичните цели са:

– разработване на модел на учебна програма за виртуални курсове за практическо обучение по професия “Готвач”,

– създаване на онлайн платформа за виртуално провеждане на курсове за практическо обучение за придобиване на частична квалификация по професията “Готвач”,

– предоставяне на общ протокол и насоки за използване на виртуалните ресурси при практическото обучение, който да се ползва от доставчиците на ПОО,

– поддържане на привлекателността на ПОО в областта на кулинарните изкуства и възстановяване след кризата, чрез очертаване на пътеки за признаване на резултатите от практическото обучение в дистанционна форма.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея