Период на изпълнение: 26.07.2021-26.10.2021 г.

“Международен колеж” ООД е бенефициент по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“,  по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“, в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на подкрепата: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ООД по заявление за подкрепа BG16RFOP002-2.101-0968
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 6462.76 лв.
Начало: 26.07.2021 г.
Край: 26.10.2021 г.

Poster III