Не сме публикували новини от известно време, защото бяхме съсредоточени върху разработването на резултатите от проекта.

След като напреднахме в създаването на учебно съдържание за платформата, инвестирахме време и в концептуализирането на протокола и ръководството за обучители и фирмени наставници. Чрез проучване и интервюиране на последните, търсим и техния принос за идентифициране на техните нужди по отношение на необходими насоки и подкрепа при подготовката на практическо обучение, провеждано в дистанционна форма.

Следващата ни транснационална среща ще бъде през юни, когато ще сме готови да споделим резултатите от проучването, а след това през септември планираме съвместно обучение на персонала в България, по време на което ще организираме и апробирането на резултатите.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.