1. Какво е валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално или самостоятелно учене?

Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между:

 • придобити чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности
 • държавните образователни изисквания за професията.
2. Кой има право да кандидатства за валидиране на знания, умения и компетенции?
 • всички лица с продължителен трудов опит, които не притежаватофициално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документза професионална квалификация;
 • имигранти с придобита професионална квалификацияв страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентностиот своя личен и трудов опит;
 • лица без призната професионална квалификация;
 • лица преждевременно напуснали училище;
 • лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работата, семейството или свободното време.
3. Колко струва да валидирате знанията си?

Таксата за валидиране се определя в зависимост от това дали се налага да получите допълнителна подготовка по теория и практика на съответната професия или част от професия или представените Вас документи са достатъчни за явяване на изпит по теория и практика.
В цената е включена документацията и обработката ѝ, изготвянето на порт фолио и индивидуален план, изготвяне и проверка на тестовете, провеждане на консултации при необходимост, както и организацията и провеждането на присъствените държавни изпити по теория и практика, оценка на знанията от комисията, издаването на документ.

Свържете се с нас, за да ви дадем точна информация за конкретния случай!

4. Колко продължава процеса на валидиране?

Ориентировъчният срок за валидиране на степен за професионална квалификация и професия, от момента на първата среща на кандидата с консултанта до приключването на процеса при представяне на изчерпателно портфолио с документи е между 4-6 седмици.

Продължителността се определя от:

 • целта на валидиране и какво точно ще се валидира
 • налични доказателствени документи
 • времето за подготовка на портфолио с документи от кандидата,
 • обема и уместността на представените доказателства и личната мотивация да подготви и предаде в кратки срокове своите документи.
5. Кои са основните стъпки за валидиране?
 1. Потърсете ни, за да проведем първоначален разговор за основните етапи на валидирането, за тяхното съдържание, необходима документация. Ние ще ви помогнем да идентифицирате професията, която може да валидирате.
 2. Представете документи и доказателства за вашите умения/ знания и компетенции

Например: трудова книжка и/или длъжностна характеристика, и/или атестация от работодател, и/или препоръки, и/или сертификати, документ за участие в обучение; диплома/свидетелство за завършено образование; сертификати от кратки обучения,  и други документи, с които разполагате.

Ако нямате никакви доказателствени документи можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции, а с изпълнение на определена практическа задача ще докажете и практическите си умения. Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от назначена комисия по валидиране.

6. Изготвяне на индивидуален план и препоръки за обучение

Комисията ще предложи за вас индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика /в случай че това се налага/.

Планът може да включва: допълващо обучение (ако е необходимо) по теория, което се провежда най-често чрез самостоятелна подготовка и допълващо практическо обучение, което може да се проведе в избрана от Вас фирма или институция. За провеждането на допълващото обучение и практика Вие ще получите насоки за възможните източници, които може да използвате за самоподготовка.

Всички стъпки за успешно приключване на процеса по валидиране на професионална квалификация са предвидени във Вашия индивидуален план, който ще бъде изготвен изцяло съобразно личните и служебните Ви ангажименти. В индивидуалния план се записват всички планирани дейности, тяхното съдържание, срокове за изпълнението им и очакваните резултати.

7. Финализиране процеса на валидиране

След като изпълните своя индивидуален план или ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на НАПОО, комисията Ви допуска до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.

Ще ви бъде предоставен конспект, по който  може да се подготвите.  Ако валидирате професионална квалификация по част от професия, ще се явите на изпити по теория и по практика за частта от професия, която се валидира. Ако валидирате степен на професионална квалификация, професия и специалност, ще се явите на държавни изпити по Теория и Практика.

8. Сертифициране

След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за степен на професионална квалификация, професия и специалност или сертификат по част от професия. Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по част от професия или за квалификационна степен, професия и специалност, има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за част от професия.

Предимства на процеса на валидиране :
 • издаване на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование професионални знания и умения, включително на работното място, у дома и т.н.;
 • повишаване мотивацията в работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията и конкурентоспособността;
 • намаляване на времето и разходите при включване в професионални обучения, курсове и др.
връзка с нас

Източници на информация:

– Закон за професионалното образование и обучение – Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

– Наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене

– Указания за провеждане на процеса валидиране в център за професионално обучение /ЦПО/ от НАПОО