Тук за нас готви шеф Хю Бутен – директор на Института по кулинарни изкуства към Висшето училище по мениджмънт във Варна. 🍲🍲🍲
Нашите обучаеми ще могат да се учат от най-добрите!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.