Обучението се провежда по учебна програма и методика, съответстващи на изискванията за получаване на ключова компетентност „Дигитални умения“.  Обучението се реализира от високо квалифициран преподавателски състав с богата експертиза в областта на информационните технологии. Материално-техническата база, с която разполага Международния колеж е богата и високотехнологична, като обучаемите ше имат възможността да се обучават в зали с индивидуални работни места, обзаведени с необходимата компютърна техника и програмни продукти.
Общи брой учебни часове:  45 часа.
Брой часове по теория: 15 учебни часа
Брой часове по практика: 30 учебни часа
След успешно положен изпит получавате Удостоверение за притежаване на ключова компетентност „Дигитална компетентност – Основи на програмирането”.