Модул 1: Въведение за работа със счетоводен софтуер

Модул 2: Функционални характеристики при обработка на счетоводна информация

Модул 3: Калкулация и себестойност

Модул 4: Изготвяне на справки и отчети чрез специализиран счетоводен софтуер

Модул 5: Предаване на данни чрез Интернет; Експорт и импорт на данни от други компютърни приложения

 

Общ xорариум: 45 часа, група между 6 и 15 души

 

Преминалите обучението получават ключови компетенции – знания и умения при обработка на счетоводна информация чрез специализиран софтуер, концентрирани върху:

  • дефиниране на индивидуален сметкоплан на предприятието; работа с «папки», дефиниране на аналитичности по видове сметки;
  • текущо въвеждане и осчетоводяване на документи; обработка на информация за ДМА, материални запаси, разчети между клиенти и доставчици и тяхното следене, финансови активи, капиталови сметки;
  • въвеждане на информация, необходима за обработка на данни за персонала;
  • калкулация и себестойност на услуги и продукция; методи за извличане на достоверна и точна информация;
  • генериране на най-често използваните справки и отчети в практиката; отпечатване на документи; архивиране на данни;
  • предаване на данни чрез интернет; импорт и експорт на данни от и към други компютърни приложения.
Регистрирай се