Специалност 3450501 Малък и среден бизнес – II степен на професионална квалификация
по професията Сътрудник в малък и среден бизнес (код 345050)

Хорариум: 660 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 600 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 60:40

Входящо минимално образователно равнище: Завършен Първи гимназиален етап

Описание на трудовите дейности: Сътрудникът в малък и среден бизнес координира информационния поток между ръководството и персонала; събира данни и подготвя справки и отчети; проучва пазара и потребителското търсене; осъществява рекламната политика на фирмата; осигурява производствения процес със суровини и материали, осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт на машини и съоръжения; организира складирането и експедицията на готовата продукция; осигурява офис консумативи; организира работни срещи и посещения във фирмата; осъществява бизнес комуникации на български и чужд език; участва в отчитането на приходи и разходи и издава финансови документи.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

  • Чужд език по професията – английски език
  • Обща икономическа теория
  • Икономика на предприятието
  • Обща теория на счетоводната отчетност
  • Управление на маркетинга
  • Право; Икономика и организация на предприятието
  • Трудово право
  • Счетоводство на предприятието
  • Стокознание
  • Делова кореспонденция и организация на офиса

Възможности за професионална реализация: Придобилите Втора СПК “Сътрудник в малък и среден бизнес” могат да работят на длъжности Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти; Административни секретари и приравнени на тях; Персонал, водещ счетоводни сметки и документи; Персонал, водещ статистически и финансови документи; Персонал, водещ документи за производствени материали; Измерител, горивни и строителни материали; Кантарджия; Контрольор запаси; Магазинер; Склададжия; Снабдител, доставчик; Спедиционен посредник и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилият Втора СПК по професията може да продължи обучението си по друга професия от професионална област “Стопанско управление и администрация”, като част от обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия, се зачита.

Обратно към списъка с професии