Специалност 5220409 Топлотехника: топлинна, климатична, вентилационна и хладилна – II степен на професионална квалификация по професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (код 522040)

Хорариум: 660 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 600 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 60:40

Входящо минимално образователно равнище: Завършен Първи гимназиален етап

Описание на трудовите дейности: Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
– извършва монтажно-демонтажни операции, ремонт, профилактика и поддържа технологичните режими на експлоатация на топлотехнически съоръжения, отоплителни инсталации и инсталации за хибридни системи;
– извършва монтажно-демонтажни операции, ремонт, профилактика и поддържа технологичните режими на експлоатация на климатична техника;
– извършва монтажно-демонтажни операции, ремонт, профилактика и поддържа технологичните режими на експлоатация на вентилационна техника и инсталации;
– извършва монтажно-демонтажни операции, ремонт, профилактика и поддържа технологичните режими на експлоатация на хладилна техника и инсталации;
– работи с техническа документация и приложен софтуер;
– спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда;
В зависимост от спецификата на работата, за упражняващия професията може да се изискват следните свидетелства за правоспособност:

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване съгласно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
 • Свидетелство за правоспособност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Чужд език по професията
 • Техническа механика
 • Електротехника и електроника
 • Техническо чертане
 • Материалознание
 • Машинни елементи
 • Хидравлични машини
 • Топлинни източници
 • Термодинамика и топлопренасяне
 • Технически измервания
 • Контролно-измервателна техника
 • Заваряване
 • Топлотехнически съоръжения, отоплителни инсталации и инсталации за хибридни системи
 • Климатични техника, системи и инсталации
 • Вентилационна техника и инсталации
 • Хладилна техника и инсталации
 • Възобновяеми енергийни източници.

Възможности за професионална реализация: Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи енергопреобразуващи технологии с първичен енергоносител конвенционални, ядрени и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите Втора СПК по специалност от професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“, като резултатите от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.

При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Обратно към списъка с професии