Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии – III степен на професионална квалификация
по професията Техник на компютърни системи (код 523050)

Хорариум: 960 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 900 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 50:50

Входящо минимално образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование

Описание на трудовите дейности: Техникът на компютърни системи осигурява и осъществява входен контрол на необходимите модули за асемблиране на компютърна система в съответствие със съответстващата им документация, нормативни документи и иизисквания на клиента; асемблира и конфигурира компютърни системи; ползва приложен и специализиран софтуер; тества асемблирана компютърни системи чрез необходимата диагностика и я инсталира при клиента или в мрежа; открива, диагностицира и отстранява проблеми и дефекти в компютърни системи и периферни устройства.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Електротехника
 • Градивни елементи
 • Техническо чертане и документиране
 • Аналогова и цифрова схемотехника
 • Компютърни
 • Архитектури
 • Запомнящи и периферни устройства
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи
 • Програмиране
 • Приложен софтуер

Възможности за професионална реализация: Придобилите Трета СПК по професията „Техник на компютърни системи“ имат право да работят като „Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите“; „Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи“

Възможности за продължаване на професионалното обучение: След придобиване на Трета СПК по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия „Техник на компютърни системи“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Електроника и автоматизация“, се зачитат.
След придобиване на Трета СПК по професията „Техник на компютърни системи“ обучаваният има право:

 • да се обучава по друга професия от професионално направление „Електроника и автоматизация“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита
 • да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърни мрежи“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита
 • да продължи обучението си за придобиване на висше образование по избрана специалност.
Обратно към списъка с професии