Специалност 4820301 Текстообработване – I степен на професионална квалификация
по професията Оператор на компютър (код 482030)

Хорариум: 300 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 240 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 70:30

Входящо минимално образователно равнище: Завършен етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран в училища в системата за предучилищното и училищното образование по реда на ЗНЗ или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Описание на трудовите дейности: Осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител; работи с електронни таблици, осъществява електронна и класическа кореспонденция, организира дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

  • Чужд език по професията
  • Бизнес комуникации и работа с документи
  • Компютърен машинопис и текстообработка
  • Работа с компютър във фирмата.

Възможности за професионална реализация: Операторът на компютър може да работи в Административни отдели във всички сфери на икономиката, както и да развива собствен бизнес.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилият първа СПК по професията „Оператор на компютър“, специалност Текстообработване може да продължи обучението си по всяка друга професия от професионално направление „Приложна информатика“ и „Стопанско управление и администрация“ или друга професия с възможност за придобиване на трета или четвърта СПК. Професията „Оператор на компютър“ е добра основа за продължаване на обучението за придобиване на трета СПК по професиите „Компютърен график“, „Компютърен аниматор“, „Икономист-информатик“.

Обратно към списъка с професии