Специалност 3420201 Маркетингови проучвания – II степен на професионална квалификация
по професията Сътрудник в маркетингови дейности (код 342020)
„]

Хорариум: 660 учeбни часа (Задължителна професионална подготовка 600 учeбни часа; избираема професионална подготовка 60 учeбни часа)
Съотношение теория:практика минимум 60:40

Входящо минимално образователно равнище: Завършен Първи гимназиален етап

Описание на трудовите дейности: Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти, събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), въвежда събраната първична информация в електронен формуляр; подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание; работи с офис техниката, необходима за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Чужд език по професията – английски език
 • Обща икономическа теория
 • Бизнес комуникации
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Маркетинг
 • Право
 • Икономика на предприятието
 • Организация и техника на търговските дейности
 • Финанси
 • Мениджмънт
 • Счетоводство на предприятието
 • Търговско счетоводство

Възможности за професионална реализация: Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика, като Посредници в бизнес услугите и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“, могат да се обучават по всички професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, се зачита.

Обратно към списъка с професии