Проект VALEU: „Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз”, № 2010-1-BG1-LEO05-03082. Проектът е финансиран от Програма „Леонардо да Винчи“ на Европейския съюз.

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ: 01.10.2010 – 01.10.2012 г.

Цели те на проекта са свързани със:

 • Създаване на пилотна методика за признаване и валидиране на професионална квалификация, придобита чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене, като средство за улесняване интеграцията на имигранти и чуждестранни работници в новите страни-членки на Европейския съюз.
 • Адаптиране на успешните практики на страни с развита система за валидиране на уменията за целите на професионалното образование в сферата на услугите и туризма в България, Румъния и Турция.

Дейности на проекта бяха насочени към следните области:

 • Обследване на нуждите и популяризиране на възможностите за валидиране на трудовия опит, придобит в родната страна за постигането на пълноправна интеграция на имигрантите на европейския пазар на труда.
 • Създаване на модел на процедура за валидиране и признаване на трудовия опит и умения като професионална квалификация в сферата на туризма и услугите.
 • Създаване на модел на програма за обучение за валидиране на трудовия стаж и умения като професионални квалификации в сферата на туризма и услугите.
 • Доказване на практическата приложимост на валидирането на предварително придобити стаж и умения в сферата на туризма и услугите.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 • Международен институт по мениджмънт (България);
 • ЦПО към „Международен колеж“ (България);
 • FIC (Дания);
 • Политехнически институт Браганца (Португалия);
 • Лицей Овидиус (Румъния);
 • Университет Мугла (Турция);
Обратно към Проекти