Специалност 3410201 Продавач – консултант – II степен на професионална квалификация
по професията Продавач – консултант (код 341020)

Хорариум: 660 учебни часа (Задължителна професионална подготовка 600 учебни часа; избираема професионална подготовка 60 учебни часа)
Съотношение теория:практика минимум 60:40

Входящо минимално образователно равнище: Завършен Първи гимназиален етап

Описание на трудовите дейности: Продавач-консултантът е квалифициран специалист, който посредничи между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба и съдейства за изграждане на търговски връзки, осъществява ефективна комуникация с клиентите, отговорен е за стоките, оборудването и обзавеждането в търговския обект, за извършените от него операции с парични средства и финансово-отчетни документи, приема рекламации, спазвайки гаранционните условия на продуктите, работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за складова наличност.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

  • Чужд език по професията
  • Фирмено право
  • Икономика на търговията
  • Стокознание
  • Организация и оперативно управление на търговията
  • Информационни технологии
  • Счетоводство на търговското предприятие
  • Психология на търговията
  • Търговски дизайн
  • Електронна търговия.

Възможности за професионална реализация: Продавач-консултантът, намира професионална реализация в търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на различни стоки. Преминалите обучение по специалността могат да заемат следните длъжности: продавач-консултант, асистент продавач, управител, търговия на дребно (доставки по домовете), собственик на малък магазин и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по другите специалности от професията или за придобиване на квалификация по друга професия.

За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати от ученето по общата, отрасловата и част от специфичната професионална подготовка се зачитат. На тази основа се организира професионално обучение за усвояване на единиците резултати от ученето по специфичната професионална подготовка, които лицата не притежават такава.

Обратно към списъка с професии