Период на изпълнение: 12.03.2021-12.06.2021 г.

„Международен колеж“ ООД е бенефициент по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен
приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ООД по заявление за подкрепа BG16RFOP002-2.095-0332

Цел на подкрепата: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез предоставяне на безвъзмездни средства за преодоляване на преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 27 493,20 лева

Начало: 12.03.2021 г.

Край: 12.06.2021 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:

Международен колеж (България)

Обратно към Проекти