Период на изпълнение: 15.02.2021-15.05.2021 г.

„Международен колеж“ ООД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, договор № BG16RFOP002-2.077-1255-С01.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, код на процедурата BG16RFOP002-2.077.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

С отпуснатата финансова помощ, „Международен колеж“ ООД ще може да осигури устойчивост на заведенията, които стопанисва, като поддържа безопасен и съобразен с новите здравни стандарти режим на работа, но запази ценовата си политика и позиции на пазара, които преди пандемията са се наложили като успешни. Целта на проекта е насочена основно към това, ресторантите да възстановят работния си процес и да покриват своите разходи за суровини, материали и консумативи, външни услуги и за труд при запазване на ценовите равнища на готовата продукция от времето преди пандемията. На второ място, ще може да се запазят работните места на служителите и дори да се наемат безработни лица, след като се стабилизира посещаемостта в заведенията, предлагането на кулинарна продукция с дистанционна продажба и възстановяването на кетъринг-услугите.

Обща стойност: 95 410.00 лв., от които 81 098.50 лв. европейско и 14 311.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.02.2021 г.

Край: 15.05.2021 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:

Международен колеж (България)

Обратно към Проекти