Сега, след като завършихме нашия проект VET@HOME, това е последният ни електронен бюлетин, където обобщаваме свършената работа през последния месец, както и постигнатите резултати от проекта.
Въпреки че нашата инициатива приключи, оставаме на разположение за повече информация и бъдещо сътрудничество на нашите контакти, които ще намерите в електронния бюлетин 🙂


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.