Специалност 3440301 Оперативно счетоводство – III степен на професионална квалификация
по професията Професия Оперативен счетоводител (код 344030)

Хорариум: 960 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 900 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 50:50

Входящо минимално образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование

Описание на трудовите дейности: Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове; извършва анализ на счетоводните сметки; ежемесечно приключва разчети по ЗДДС; съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала; участва в комисии при провеждане на инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи в предприятието; съставя сравнителни ведомости за резултатите и изготвя становища във връзка с отговорността на материалноотговорните лица; получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието; носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и счетоводни записвания.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

  • Чужд език по професията – английски език
  • Икономика на предприятието
  • Фирмено право
  • Финанси
  • Обща теория на счетоводната отчетност
  • Счетоводство на предприятието
  • Банково счетоводство
  • Бюджетно счетоводство
  • Финансов и данъчен контрол

Възможности за професионална реализация: Придобилите Трета СПК по професията „Оперативен счетоводител“, може да работи на длъжности „Оперативни счетоводители; „Служители, водещи счетоводни сметки и документи“; „Служители, водещи платежни ведомости“; Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите професионална квалификация по специалността „Оперативно счетоводство“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Стопанско управление и администрация“, ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище.
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Обратно към списъка с професии