Днес се проведе четвъртата ни транснационална среща за преглед на напредъка по изпълнението на проекта и обсъждане на резултатите в детайли. В рамките на работната среща на експертите за разработване на крайния продукт партньорите обсъдиха и приеха образеца за структурата и съдържанието на Р3 – Протокол и Ръководство.

Като цяло той ще представлява един обширен документ с две основни части: Протокол и Ръководство. Всички партньори анализират резултатите, получени в рамките на проведените в техните държави кабинетни и теренни проучвания, и предоставят обобщена информация за различните раздели на документа.

В крайна сметка продуктът ще бъде разделен на два осовни раздела:

Протокол, който предлага примерна процедура за структуриране и провеждане на курс за професионално практическо обучение във виртуална среда, с акцент върху кулинарните професии, по-специално “готвач”, състояща се от:
1. Проектиране и структуриране на курса
2. Създаване на онлайн среда за обучение
3. Провеждане на онлайн практическо обучение
4. Оценяване и анализ на обучението

Докато в Протокола се описват примерните процедури, следващата част – Ръководството – предоставя практически инструкции, например първата глава е посветена на насоки за работа с платформата за електронно обучение като Наръчник за това как да се прилага платформата VET@HOME в реалния процес на обучение. Освен това, в нея се предлагат и различни педагогически стратегии за провеждане на онлайн базирано практическо обучение. Следващата глава е посветена на трудностите и предложените решения за тяхното преодоляване. Накрая, в Ръководството ще бъдат представени някои нововъведения и добри практики при провеждането на виртуално практическо обучение в дистанционна/смесена форма на обучение, идентифицирани и събрани от партньорите по хода на изпълнение на техните изследователски задачи.

Очаквайте окончателните резултати, които ще бъдат представени от консорциума.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.