На онлайн среща на партньорите по проект VET@HOME, проведена на 26.11.2021, обсъдихме резултатите от проучванията и докладите за страните-партньори, по отношение на предизвикателствата, пред които се изправиха доставчиците на ПОО в последната година и половина. Значителна част от професионалните обучения са били напълно прекратeни, особено тези, които предвиждат физическо събиране на обучители и обучаеми на едно място, и провеждането на учебна или производствена практика, поради ограниченията, наложени от Covid19.

В тази ситуация, доставчиците, както и самите обучаеми, са били принудени да преминат в алтернативни форми на обучение като дистанционна или смесена, което стана, обаче, без необходимата техническа инфраструктура, предварителна организация и подготовка. Съответно, резултатите са частично или никакво практическо обучение, особено при придобиването на квалификации по кулинарни изкуства, много неусвоени знания и умения от обучаемите и, като цяло, незадоволително качество на обучението.

В хода на проучванията, бяха установени и някои интересни позитивни практики, които доставчиците са приложили като крайна мярка, с оглед продължаване на обучителния процес, но част от тях не са регламентирани или изобщо допустими с оглед на съществуващата нормативна уредба на практическото ПОО в страните-партньори.

Всички тези изводи ще ни послужат за по-нататъшното разработване на резултатите от проекта и ще ни насочват при предлагането на решения за подобни ситуации, като тази, в която беше поставено ПОО по кулинарни изкуства в условията на пандемията.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.