Специалност 3451204 Икономика и мениджмънт – III степен на професионална квалификация
по професията Професия Икономист (код 345120)

Хорариум: 960 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 900 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 50:50

Входящо минимално образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование

Описание на трудовите дейности: Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като познава и прилага нормативни документи, спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, правилника за вътрешния ред на организацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност.

Икономистът:

 • участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плановете
 • подпомага организацията на труда на персонала, разпределя оперативните задачи и контролира качественото изпълнение на задачите
 • прави предложения за оптимизиране на организационната структура на предприятието
 • участва при обезпечаването на стопанската дейност с необходимите ресурси
 • участва в управлението на имуществото на предприятието
 • осъществява контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията
 • организира маркетинговата дейност на предприятието
 • участва в ценообразуването
 • изготвя оферти, осъществява контакти с клиенти, участва в търговски преговори, в сключването на сделки и проследява изпълнението им
 • организира дистрибуцията
 • отговаря за обезпечаването на финансови средства за доставките на суровини и материали и избира формата на плащане
 • поддържа контакти с финансови и други институции и организира взаимоотношенията с тях
 • следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието
 • участва при създаване на стратегията на предприятието, инвестициите и управлението на качеството
 • участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние
 • анализира статистически данни и резултати
 • извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация
 • изготвя отчети и при необходимост предлага необходими мерки за подобряване на дейността
 • участва в планирането на потребността от персонал и от допълнителни квалификации на наличния персонал
 • разрешава конфликти

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Чужд език по професията
 • Обща икономическа теория
 • Икономика на предприятието
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Право
 • Статистика
 • Управление на маркетинга
 • Стокознание
 • Икономика и управление на предприятията
 • Търговско право
 • Счетоводство на предприятието
 • Разработване на Бизнес проект

Възможности за професионална реализация: Придобилите Трета СПК по професията „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ могат да работят като: Икономисти; Управители; Приложни специалисти с контролни функции; Офис мениджъри; Търговски представители и посредници; Представител, бизнес услуги и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите професионална квалификация по професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Стопанско управление и администрация“, ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище.
При обучението единиците резултати от ученето по общата и по част от отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Обратно към списъка с професии