Специалност 5210901 Заваряване – I степен на професионална квалификация
по професията Професия Заварчик (код 521090)

Хорариум: 300 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 240 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 70:30

Входящо минимално образователно равнище: Завършен етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран в училища в системата за предучилищното и училищното образование по реда на ЗНЗ или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Описание на трудовите дейности: Придобилият Първа СПК по професията „Заварчик“ изпълнява ъглови шевове по различни процеси, спазвайки спецификацията на съответната заваръчната процедура. За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът да притежава правоспособност по заваряване.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Техническо чертане
 • Механична обработка на металите
 • Техническа механика
 • Електротехника и електроника
 • Основи на топлообработката на металите
 • Заваръчни процеси и обзавеждане
 • Материали и тяхното поведение при заваряване
 • Конструкции и проектиране
 • Ръчно електродъгово заваряване
 • Електродъгово заваряване в защитна газова среда (МИГ/МАГ), (ВИГ)
 • Газокислородно заваряване
 • Плазмено заваряване

Възможности за професионална реализация: Придобилите Първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“ могат да заемат длъжностите от група „Заварчици и резачи на метал“ от НКПД.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“, които отговарят на изискванията за входящо образователно равнище, могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по професия „Машинен оператор“ – Втора СПК, и „Машинен техник“ – Трета степен на професионална квалификация, като обучението им по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“, както и част от специфичната за професията професионална подготовка, се зачита.
Придобилите квалификация по професията „Заварчик“ – Първа степен на професионална квалификация, могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока правоспособност (заварчик на листов материал и заварчик на тръби).

Обратно към списъка с професии