Период на изпълнение: май – ноември 2019

Проектът е реализиран в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”; Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“; Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003

Проект по Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.: „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

Работата по проекта бе насочена в следните области:

  • Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, включително МСП (за повече информация: energy-training.eu/)
  • Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, включително МСП (за повече информация: energy-management-training.eu/)
  • Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания (за повече информация: esco-campaings.eu/)

Основните дейности по проекта включваха:

  • Организиране и провеждане на семинари, конференции, информационни кампании
  • Обучение и повишаване на информацията и познанията на лица изпълняващи дъжността консултант в сферата на енергийното развитие
  • Обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи
  • Популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, за все по-ефективното и ефикасно използване на публичните ресурси е необходимо стимулирането на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията
  • Тематично обезпечаване провеждането на събитията
  • Логистично обезпечаване провеждането на събитията

ПАРТНЬОРИ

Международен колеж (България)

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Обратно към Проекти