Специалност 2130701 Графичен дизайн – III степен на професионална квалификация
по професията
Графичен дизайнер (код 213070)

Хорариум: 960 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 900 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 50:50

Входящо минимално образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование

Описание на трудовите дейности: Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти; участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти; създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг; работи със специализирани компютърни програми за растерна и векторна графика, издателски системи и други.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • История на изкуството
 • Компютърна графика
 • Рисуване
 • Предпечатна подготовка
 • Фотография и видеотехника
 • Графичен дизайн
 • WEB дизайн
 • Шрифт
 • Илюстрация и оформление на полиграфическите издания
 • Предпечатна подготовка
 • Фотография и видеотехника
 • Комбинаторика и цветознание
 • Рисуване

Възможности за професионална реализация: Графичният дизайнер намира професионална реализация във фирми и организации, които създават визуално и аудиовизуално съдържание за предаване на информация, използвайки печатни, филмови, дигитални или други форми на аудио-визуална медия, в разработката на компютърни игри, филми, музикални клипове, реклами в печатни и електронни медии. Може да заема длъжности като графичен дизайнер, мултимедиен дизайнер, уеб дизайнер, илюстратор, дизайнер печатни издания, специалист, дигитални изкуства и други.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Лицата, придобили трета СПК по професията „Графичен дизайнер“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“. При обучението единиците резултати от ученето по общата и отрасловата професионална подготовка се зачитат. При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Обратно към списъка с професии