Днес проведохме работна среща чрез видеоконферентна връзка с партньорите, за да планираме следващите дейности по проекта и да определим концепциите и крайните срокове.

Следващата ни основна задача е да определим работните екипи от експерти за разработване на Р3 – Протокол и Ръководство и Р4 – Пътна карта.

Това ще бъде последвано от изпълнение на задачи по научноизследователска и развойна дейност за определяне на структурата и съдържанието на двата резултата от проекта.

Скоро ще влезем в контакт със заинтересованите страни, за да поискаме техния опит и мнение, които да бъдат анализирани и отразени в крайните продукти.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.