Специалност 3460101 Бизнес – администрация – III степен на професионална квалификация
по професията Офис – мениджър (код 346010)

Хорариум: 960 учебни часа (задължителна професионална подготовка: 900 учебни часа; избираема професионална подготовка: 60 учебни часа)

Съотношение теория:практика минимум 50:50

Входящо минимално образователно равнище: Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование

Описание на трудовите дейности: Офис-мениджърът извършва трудовата си дейност в организации от всички сфери на икономиката; Обработва информационните потоци; координира и осъществява бизнес-кореспонденция; организира работни срещи, командировки, семинари; подпомага провеждането на рекламни кампании, панаири, изложения и др.; следи за техническата изправност на офис оборудването; координира осигуряване на канцеларски и други материали, дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал, провеждането на първоначален и периодичен инструктаж на работниците и служителите; определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала и организира това обучение.

Учебни дисциплини от отрасловата и специфичната професионална подготовка:

 • Чужд език по професията
 • Обща икономическа теория
 • Право
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Бизнес комуникации
 • Делова кореспонденция
 • Деловодство
 • Мениджмънт на предприятието
 • Мениджмънт на човешките ресурси

Възможности за професионална реализация: Приложни специалисти в държавната администрация и бизнеса, Административни и изпълнителни секретари, Секретари с общи функции и други.

Възможности за продължаване на професионалното обучение: Придобилите професионална квалификация по професията „Офис-мениджър“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, ако отговарят на условията за входящо минимално образователно равнище. При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
Лицата могат да продължат обучението си в системата на висшето образование.

Обратно към списъка с професии