Международен колеж
Новини

 

 

ЦПО към Международен колеж - Единствената одобрена обучителна организация от ИА "Морска Администрация". Предимства:
- Осигуряване на всички материали и продукти
- Зачитане на предходни квалификации и сертификати
- Обучение на български или английски език
- Съвременно оборудвана база
- Общежитие

Успешно завършилите получават:
УДОСТОВЕРЕНИЕ за допускане до изпит пред ИА „Морска Администрация"
СВИДЕТЕЛСТВО за професионална компетентност „Корабен готвач".

 

22 май, 2013 г.: Духът на Римската империя оживява край Свищов като туристическа атракция благодарение на проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

 

 

Духът на Римската империя оживява край Свищов като туристическа атракция


Къде и как са живели легионерите в античния град Нове край Свищов ще могат да видят туристи, гости и жители на региона догодина. Възстановеният щаб на римските воини е сред основните атракции. По тържественост обаче Светилището на знамената /Принципия/ от I – V в. надхвърля подобни обекти в Югоизточна Европа. Посетителите ще имат възможност да съпреживеят дори битките отпреди две хилядолетия.

На възстановената древна сцена зрители ще гледат спортни и гладиаторски борби. За гостите с по-изтънчен вкус ще се организират антични пиеси на театралната сцена. Любителите на танци и ритуали също ще останат изненадани от артистични възстановки.

Пътешествието из времето на Римската империя може да продължи в Епископския комплекс от V-VI в.

Туроператорска агенция „Е-турс“ООД – гр. Варна, съвместно с Община Свищов организира рекламна проява за привличане на туристи, оператори, агенции от различни градове на България. Това събитие бе в рамките на ПРОЕКТ „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ – І ЕТАП” ДОГОВОР № BG161PO001/3.1-03/2010/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В представянето на новия туристически обект в близост до град Свищов - реставрирания Античен град Нове на 18 и 19 май 2013г. взеха участие 200 участника - туроператори, туристически агенции и заинтересовани лица. Събитието се проведе в рамките на Шестото издание на фестивала на античното наследство „Орел на Дунав“ 17-19.05.2013г.

Очакваният ефект е привлечен интерес, сключване на договори с туроператори и агенции за включване на продукта Нове в различни туристически маршрути в България и в Северния централен район, както и популяризиране на туристически продукт.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган”.

 

 

 

30.01.2013: Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

                                                      
О  Б  Я  В  А

 
                            ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА

 
 На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ.бр.25/2003 г.,изм.и доп.ДВ бр.80/2009 г., доп.ДВ бр.94/2012 г.

 
                                          У  В  Е  Д  О  М  Я  В  А  М  Е

 
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ” ООД, ЕИК124596702, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”България” №3, Тел.058/655 620, факс 058/605 760 , e-mail : dobrich@vumk.eu

действащо чрез управителя си Клара Николова Димитрова

Има следното инвестиционно предложение: „Учебен корпус на висше училище и гимназия, представляващ преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.111.6.8., разположен на четвърти етаж в сграда с идентификатор 10135.1502.111.6 и преустройство на целия първи етаж с идентификатор 10135.1502.111.6.3, находящ се в сграда с идентификатор 10135.1502.111.6 на  ул.”Оборище” №13-А, в кв.518 по плана на 13 м.р. на град Варна, община Варна.”

За инвестиционното предложение «МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ» ООД е стартирало процедура пред РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение касае  преустройство и промяна на предназначението от офиси в Учебен корпус на висше училище и гимназия на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1502.111.6.8,разположен на четвърти етаж в сграда с идинтификатор10135.1502.111.6 и преустройство на целия първи етаж с идентификатор10135.1502.111.6.3 находящ се в същата административна сграда, построена в УПИ с идентификатор 10135.1502.111  на ул.”Оборище”13-А, в кв.518 по плана на 13 м.р. на гр.Варна.

На четвърти етаж сега съществуващите офиси са с подходящи размери и разпределение за учебни зали и кабинети на бъдещия „Учебен корпус на висше училище и гимназия.” По тази причина не се налага извършване на строително-ремонтни работи. Ще бъде извършен само освежителен ремонт – боядисване.

Преустройството на първия етаж от административната сграда ще се състои от незначителни промени в архитектурното разпределение на офисите като за целта някои преградни стени ще бъдат премахнати, а други ще бъдат новоизградени с цел подобряване на функционалността на офисите според нуждите на „МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ” ООД.

Желаещите да се запознаят с информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, както и да изразят мнения, възражения и предложения относно реализацията на инвестиционното предложение да се обръщат към деловодството на РИОСВ-Варна, ул.”Ян Палах” №4, тел. 052/678 856.

Виж Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС
25 септември, 2012: На 27 и 28 септември в гр. Добрич ще се проведе международна конференция за обобщаване на перспективите за трансфер на образователни иновации

Проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU)


На 27 и 28 септември 2012 гр. Добрич ще бъде домакин на международна конференция, в която участие ще вземат утвърдени образователни институции от Дания, Португалия, Румъния, Турция и България. Като лектори ще се включат експерти от Международен институт по мениджмънт, Международен колеж, Кулинарна академия HRC (съорганизатор на Lord of the Chefs 2011), Агенция по заетостта и Бюро по труда, Бизнес център-Добрич, Европейски информационен център.

Водеща тема на конференцията е оценка на разработения модел за валидиране на умения и компетенции на имигранти, придобити чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите. Ще бъдат обсъдени и получените резултати от проведени пилотни сесии в България. Моделът се базира на успешните практики на водещи организации с дългогодишен опит в тази посока от Португалия и Дания и има иновативен характер за страни като България, Румъния и Турция. Подобен модел е практически приложим и изключително актуален с оглед най-новите цели на ЕС в областта на образованието и заетостта на икономическото население. Чрез него се създават нови възможности за изграждане на индивидуални пътеки на обучение и признаване на придобити трудови умения и стаж като професионални квалификации. Всичко това гарантира пълноправно интегриране на имигранти на пазара на труда и създава възможности за признаване и надграждане на професионалните им умения.

Споделените експертиза, добър опит и изградени устойчиви партньорски взаимоотношения при разработката на модела и неговото тестване са първата, но най-важна стъпка за подобряване на професионалното обучение в България, Румъния и Турция, за повишаване на неговата гъвкавост, за разнообразяване пазара на труда и за реализиране на положителни ефекти за личностното развитие на населението.

По време на конференцията ще бъдат дискутирани и актуални теми, свързани с развитието на системата за неформално и самостоятелно учене, както и перспективите за валидиране и обучение за възрастни.

През последните десет години оценяването на образованието се превърна в приоритет в националните и европейските политики за образование, обучение и учене. Тъй като успоредно с формалното образование и обучение хората все по-често придобиват знания, умения и компетентности и извън класната стая – чрез неформалното и самостоятелно учене, държавите-членки на ЕС и Европейската комисия подчертават необходимостта да се признават и оценяват всички резултати от ученето, независимо къде и кога се провежда то. Един балансиран подход към оценката на ученето би позволил на гражданите да подобрят своята реализация на пазара на труда, да се чувстват уверени в своите професионални компетентности и да станат по-мобилни. Валидирането на неформалното и самостоятелно учене би улеснило по-нататъшното включване на хората в процесите на усвояване на нови знания и умения, т. е. в ученето през целия живот.

Валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелното учене е една нова и развиваща се дейност. В практиките на много европейски страни все още са в процес на изясняване методиките, механизмите и инструментариума на тази дейност, както и целите и отговорностите на институциите. Разпространяването на информация за опита на някои европейски страни е полезно за заинтересованите лица, за работодателите и обучаващите институции, които се очаква да се включат в дейностите по валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България.

Повече информация за предстоящите дейности по проекта и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр. Добрич 9300, ул. „България” 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел. поща: value.project@abv.bg.

Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не нови отговорност за използването на съдържащата се в него информация.